thumbnail-WK41-tsumikinomachi-present-to-the-teacher-clock